/ აღმოაჩინე მარტვილი, მარტვილის ბუნება

ქუაქანცალია
ყვირას მთაზე არის ვეებერთელა კირქვის ლოდი. ამ ლოდს მეგრულად „ქუაქანცალია“ ჰქვია, რაც „მოქანავე ქვას“ ნიშნავს. საკმარისი არის ლოდს თითით შეეხო, რომ ის რყევას იწყებს და კაკუნის ხმას გამოსცემს.